top of page

Algemene voorwaarden jaaropleiding

Welkom bij het Opleidingscentrum Transformatieve Regressietherapie (OCTR)! De jaaropleiding regressie- en reïnaratietherapie valt onder OCTR.

Om ervoor te zorgen dat je traject soepel verloopt, hebben we een aantal duidelijke afspraken opgesteld. Deze algemene voorwaarden geven je een helder beeld van wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Door je in te schrijven voor een traject, ga je akkoord met deze voorwaarden. We wensen je veel succes en plezier tijdens je studie!

Image by Elijah Hiett

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met een hoofdletter gebruikt en hebben de volgende betekenis:

1.1 Annulering: Het beëindigen van de Overeenkomst door de Deelnemer of OCTR voor aanvang van de Opleiding.

1.2 Deelnemer: De persoon die zich inschrijft voor een Opleiding of Training bij OCTR.

1.3 Kosten: Het bedrag dat de Deelnemer verschuldigd is voor deelname aan de Opleiding, zoals vermeld in de bevestiging en/of factuur.

1.4 Locatie: De specifieke plaats waar de fysieke Lessen van de Opleiding plaatsvinden, zoals vooraf gecommuniceerd door OCTR.

1.5 OCTR: Opleidingscentrum Transformatieve Regressietherapie, gevestigd te [Plaats], verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de Opleidingen.

1.6 Opleiding: Een door OCTR georganiseerde cursus, training, workshop of andere vorm van educatie.

1.7 Overeenkomst: De overeenkomst tussen OCTR en de Deelnemer betreffende deelname aan een Opleiding.

1.8 Schriftelijk: Per brief of e-mail.


Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opleidingen, trainingen en diensten die worden aangeboden door OCTR.

2.2 Door deelname aan een Opleiding van OCTR accepteert de Deelnemer deze algemene voorwaarden.


Inschrijving en Betaling

3.1 Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats via het inschrijfformulier op de website van OCTR.

3.2 Na inschrijving ontvangt de Deelnemer een bevestiging en een factuur. De inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling.

3.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

3.4 Bij te late betaling kan OCTR de Overeenkomst met de Deelnemer onderbreken of annuleren en Kosten voor het al geleverde werk en eventuele schade aan de Deelnemer doorberekenen.

3.5 Eventuele verplichte studieboeken zijn niet inbegrepen bij de totale prijs en dienen apart aangeschaft te worden. Indien van toepassing staat dit vermeld op de website.

3.6 Het verzuim van lessen, supervisies, examens, intervisiedagen of andere onderdelen van de Opleiding geeft geen recht op gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de Kosten.

3.7 Indien de Deelnemer wegens bijzondere omstandigheden bepaalde onderdelen van de studie wil doorschuiven naar een later moment, zullen de financiële consequenties per geval worden bekeken en worden maatwerkafspraken gemaakt.


Annulering en Wijziging

4.1 Annulering door de Deelnemer dient Schriftelijk te gebeuren.

4.2 Annulering binnen 14 dagen na inschrijving is kosteloos, mits de Opleiding nog niet is gestart.

4.3 Bij Annulering tot 4 weken voor aanvang van de Opleiding is de Deelnemer 25% van de Kosten verschuldigd.

4.4 Bij Annulering binnen 4 weken voor aanvang van de Opleiding is de Deelnemer 50% van de Kosten verschuldigd.

4.5 Bij Annulering binnen 1 week voor aanvang van de Opleiding is de Deelnemer de volledige Kosten verschuldigd.

4.6 Bij tussentijdse Annulering van deelname blijft de Deelnemer de Kosten voor de Opleiding of dienst verschuldigd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan OCTR coulancehalve besluiten tot gedeeltelijke restitutie.

4.7 OCTR behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende Deelnemers de Opleiding te annuleren of te verplaatsen. In geval van Annulering wordt het volledige bedrag terugbetaald.

4.8 OCTR behoudt zich het recht voor om de inschrijving te annuleren of de Opleiding tussentijds te beëindigen bij te weinig inschrijvingen, ziekte van docenten of andere onvoorziene omstandigheden. In dat geval worden de Kosten evenredig terugbetaald.

4.9 Bij ziekte of verhindering van een docent zal OCTR voor goede vervanging zorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt de bijeenkomst opnieuw ingepland.


Leslocatie en Online Lessen

5.1 OCTR zal zich inspannen om de fysieke Lessen te laten plaatsvinden op de vooraf gecommuniceerde Locatie.

5.2 In geval van onvoorziene omstandigheden kan de fysieke Locatie worden gewijzigd. Deze wijziging geeft de Deelnemer geen recht op ontbinding van de Overeenkomst of restitutie van de Kosten.

5.3 Indien fysieke Lessen door onvoorziene omstandigheden tijdelijk niet mogelijk zijn, zullen deze Lessen online worden voortgezet. Dit geeft de Deelnemer geen recht op ontbinding van de Overeenkomst of restitutie van de Kosten.

5.4 Indien een online Les niet doorgaat of wordt onderbroken door een slechte verbinding aan de kant van OCTR, zal deze Les op een ander moment worden ingehaald.

5.5 OCTR zal vooraf communiceren welke Lessen worden opgenomen en beschikbaar zullen zijn voor terugkijken, zodat Deelnemers hier rekening mee kunnen houden.

5.6 Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om tijdig in te loggen en de benodigde software en apparatuur voor online Lessen te testen en te gebruiken.

5.7 In geval van technische problemen aan de zijde van de Deelnemer die de toegang tot de online les belemmeren, biedt OCTR beperkte technische ondersteuning binnen haar mogelijkheden. Echter, het niet kunnen volgen van een online les door dergelijke problemen geeft geen recht op restitutie van de Kosten.


Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid

6.1 OCTR is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit deelname aan een Opleiding.

6.2 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke bezittingen tijdens de Opleiding.

6.3 OCTR is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten indien lessen of andere activiteiten van OCTR geannuleerd dienen te worden.


Geheimhouding

7.1 OCTR en de Deelnemers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij tijdens de Opleiding ontvangen.

7.2 Het is niet toegestaan audio- of beeldopnames te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van alle betrokken partijen.


Geschiktheid en Gedrag

8.1 OCTR kan de inschrijving van een student beëindigen of weigeren bij ongeschiktheid voor de Opleiding door gedragingen of uitingen die niet passend zijn voor een therapeut. Bij twijfel kan voor of tijdens de opleiding gevraagd worden naar Verklaring Omtrent het Gedrag.

8.2 Dit leidt niet tot het niet verschuldigd zijn van of restitutie van Kosten.


Intellectueel Eigendom

9.1 Alle door OCTR verstrekte materialen, zoals readers, handouts en ander cursusmateriaal, zijn eigendom van OCTR en mogen niet zonder Schriftelijke toestemming worden vermenigvuldigd of verspreid.


Privacy

10.1 OCTR respecteert de privacy van haar Deelnemers en neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt aan OCTR wordt verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

10.2 De verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in onze administratie en gebruikt voor de volgende doeleinden: bedrijfsvoering, inschrijving en facturering, begeleiding van de Deelnemer en informatieverstrekking over relevante Opleidingsgerelateerde zaken.

10.3 Persoonsgegevens worden niet verkocht, verhuurd of anderszins gedeeld met derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de betrokken personen of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van gegevens aan docenten.

10.4 OCTR kan bepaalde persoonlijke informatie, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en pasfoto, opnemen in bijvoorbeeld readers of andere educatieve materialen, en telefoonnummers gebruiken voor een WhatsApp-groep, tenzij de Deelnemer hier bezwaar tegen maakt.

10.5 Voor de online leeromgeving maakt OCTR gebruik van Huddle, een platform voor het aanbieden van online cursussen. Het privacybeleid van Huddle is van toepassing op het gebruik van dit platform. Door gebruik te maken van onze online leeromgeving stemt u in met het privacybeleid van Huddle. Voor meer informatie over hoe Huddle persoonsgegevens verwerkt en beschermt, verwijzen wij u naar hun privacybeleid dat beschikbaar is op hun website.

10.6 Deelnemers hebben te allen tijde het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunnen zij bezwaar maken tegen het gebruik van hun gegevens voor bepaalde doeleinden.

10.7 OCTR neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en onrechtmatige verwerking.


Overmacht

11.1 OCTR is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken waarop OCTR geen invloed kan uitoefenen.

11.2 Bij overmacht kan OCTR de verplichtingen opschorten. Indien de overmacht langer dan een jaar duurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder schadevergoeding.


Klachtenprocedure

12.1 Klachten dienen Schriftelijk binnen twee maanden na ontstaan gemeld te worden bij OCTR. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan de klacht binnen een maand na afhandeling voorgelegd worden aan de onafhankelijke klachtencommissie van BAT-verzekeringen.

12.2 OCTR streeft ernaar om binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een reactie te geven.

12.3 Het klachtenreglement kan worden opgevraagd bij OCTR.


Toepasselijk Recht

13.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij OCTR partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.3 Geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, tenzij de wet anders voorschrijft.


Wijziging Voorwaarden

14.1 De algemene voorwaarden staan vermeld op de website van OCTR. Van toepassing is steeds de laatst vermelde versie.

14.2 Bij substantiële wijzigingen worden deze per post of e-mail toegestuurd. Bij bezwaar kan de Overeenkomst beëindigd worden.

Algemene voorwaarden jaaropleiding: Informatie
bottom of page